FARİKA DÖNER

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ – İŞ ORTAĞI – DIŞ HİZMET SAĞLAYICI VE TÜZEL KİŞİ TEDARİKÇİ-İŞ ORTAĞI- DIŞ HİZMET SAĞLAYICININ GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ

AYDINLATMA METNİ

Türkiye’de kurulu MOR PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (‘’Şirket’’ veya ‘’Mor Plastik’’) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, Aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

1-) Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Uygulanacak İlkeler

Mor Plastik tarafından işlenen tüm kişisel KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmektedir.  KVKK kapsamında belirtilen ilkeler uyarınca da kişisel veriler:

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlenecektir.
 • Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması sağlanacaktır.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenecektir.
 • İşlendikleri yasal amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılacak ve açıklanacaktır.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

2- ) İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafımıza sizin tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirketiniz yetkilileri tarafından sözleşme ilişkimiz kapsamında sağlanan ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek örnek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik VerisiAd, soyadı, T.C. Kimlik No, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, nüfus cüzdanı/ehliyet sureti
İletişim VerisiE-posta adresi, adresi ve telefon numarası
Özel Nitelikli Kişisel Verinüfus cüzdanı/ehliyet suretinde yer alan din ve kan grubu, adli sicil kaydı
Finansal Veri                                                 Banka hesap bilgileri, fatura, cari hesap bilgileri Teknik resim- teknik bilgi
Teknik veri                                                                                    
Çalışma VerisiSGK giriş bildirgesi ve görevlendirme belgeleri, işe başlama tarihi, unvanı, imza sirküleri
Görsel ve İşitsel VeriGerçek kişiye ait fotoğraf, güvenlik kamera kayıtları, Şirket yetkilileri ile görüşme esnasında alınan ses kayıtları
DiğerAraç plakası

3-) Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde ve Hangi Sebeplerle Topluyoruz

6698 Sayılı KVKK ` 5. Ve 6. Maddesi gereğince şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi-kullanılması ve korunması,  kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcilerinin/çalışanları tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi ve Şirket binalarına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz. Şirket’in platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

4-) Mor Plastik ‘in Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir. Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi, şart ve koşullarının yerine getirilmesi için;

 • Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması
 • Tedarikçi çalışanlarından destek alınması

Şirket politikalarımızı uygulamak açısından gerekli olduğu takdirde işlenebilir.

Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına işlenebilir.

Şirket işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

5-) Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel verileriniz zaman zaman ve faaliyetin gerektirdiği ölçüde, Şirket’in hizmet aldığı mesleki danışmanları, avukatlar, muhasebeciler ve denetçilerle, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketlerle, yasal yükümlülüklerimizi getirmek için hizmet aldığımız iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarıyla, Şirket’in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla Şirket’in hakim ortağı olan şirket ve onun grup şirketleri gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

6-) Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVKK`nın 11. Maddesinde belirtilen haklardan  kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi yazılı olarak kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte Şirketimize  bizzat, noter kanalıyla veya KVK Kanununda belirtilen diğer yöntemler ile gönderilebilirsiniz.

7-) DİĞER HUSUSLAR

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Mor Plastik bu Politikada yasal düzenlemeler ve Şirket Politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni Politika metni hakkında ilgili kişilere web sitesi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır

VERİ SORUMLUSU                                                           

Mor Plastik San Ve Tic Ltd Şti

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Kresteciler san sitesi 28 Blok N:10 ikitelli Başakşehir- İstanbul

Tel: 0212 6704183

Fax:0212 6702169

E-mail:info@morplastik.com